Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

DRUKI:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru

 

 

ROZPOCZĘCIE ROBÓT

   Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub nie wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).

   Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.

  Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane), dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie,
  o którym mowa powyżej,
   
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.

   Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (art. 41 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane).

   Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak: 

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 • wykonanie niwelacji terenu; 
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy - Prawo budowlane).