Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://starogard.gda.winb.gov.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-12-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.
Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:

a) Uzupełnienie informacji dotyczącej dostępu dla osób niepełnosprawnych do tłumacza języka migowego

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Blonka, adres poczty elektronicznej pinb.starogard@gda.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 56 142 05 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Otoczenie i dojazd:
Placówka znajduje się przy ulicy Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim. Dojazd do budynku jest możliwy od strony ulicy Mickiewicza. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponuje parkingiem pokrytym asfaltem który znajduje się przed budynkiem. Brama wjazdowa jest otwarta.
Do budynku możliwe jest jedno wejście znajdujące sie od strony parkingu jest ono dostępne również dla niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są na zewnątrz. Sekretariat znajduje się na I piętrze po prawej stronie. Ze względu na brak podjazdu, osoba niepełnosprawna nie ma możliwości dostępu na pierwsze piętro. Obsłóga osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się na parterze, po uprzednim poinformowaniu.
W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dozwolone jest wchodzenie osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Informacja w trakcie przygotowania.