Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://starogard.gda.winb.gov.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-12-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostały zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.


Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-27.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Blonka, adres poczty elektronicznej pinb.starogard@gda.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/ 56 142 05 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Dostępność architektoniczna:

Przed wejściem znajduje się obniżony docinek chodnika,
Urząd znajduje się na parterze, wszystkie pomieszczenie są łatwo dostępne dla interesantów z niepełnosprawnością ruchową poprzez przestronne korytarze oraz szerokie bez progowe drzwi w całym obiekcie,
Na parkingu znajduje się jedno, oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wejść do Urzędu wraz z psem asystującym przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
Istnieje możliwość komunikacji poprzez platformę e-PUAP


Dostępność do tłumacza języka migowego


W myśl art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.
Przepisy nie wymagają aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość PJN (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych).
Organ administracji publicznej zapewnia osobie uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dostęp do świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN zwanych dalej „świadczeniem”
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim ww. zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio w Sekretariacie lub przesłane na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański,
telefonicznie nr: 58 56 142 05; e-mailem: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl, z podaniem danych kontaktowych wzór:Załączniki


:
Wzor.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Wzor.doc
Opis: wzór - zawiadomienie na zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego
Utworzono: 2022-04-27 11:15:05
Data dodania: 2022-04-27 11:15:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.03 MB MB
Rozszerzenie pliku: doc