Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Regulamin organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Starogardzie Gdańskim

 

§ 1

 

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzna strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

 

2. llekroć w Regulaminie mowa o:

            1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

            2) Powiatowym Inspektorze - nalezy przez to rozumieć pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

§ 2

 

Inspektorat działa na podstawie:

  1. odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz U. Nr 89. poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668),
  2. niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

1.  Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.

 

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu starogardzkiego

 

§ 4

 

  1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
  2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

            1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

            2) postępowaniami administracyjnymi,

            3) postępowaniami egzekucyjnymi,

            4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

            5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

            6) obsługa prawną Inspektoratu,

            7) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

            8) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

            9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

            10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

 

§ 5

 

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

            1) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

            2) zatwierdzanie planów kontroli,

            3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

            4) udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

            5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,

            6) udzielania imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

            7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,

            8) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

            9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,  dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków

 

2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

 

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt. 9.

 

§ 6

 

Powiatowy Inspektor podpisuje

 

  1) decyzje administracyjne i postanowienia.

  2) akty prawa wewnętrznego,

  3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowe i publicznej

  5) odpowiedzi na skargi i wnioski

 

§ 7

 

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe lub jednoosobowe stanowisko ds.

   1) inspekcji,

   2) orzecznictwa i obsługi prawnej.

   3) organizacyjno-administracyjnych.

 

§ 8

 

    1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

            1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

            2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności  powstania katastrofy budowlanej,

        3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

 

2. Wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez powiatowego Inspektora.

 

    3. Kierujący stanowiskiem.

    a) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji, w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora,

 

4. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje wskazany przez niego pracownik

 

§ 9

 

1. Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy w szczególności:

            1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora

            2) prowadzenie postepowań egzekucyjnych,

            3) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu

            4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

 

   2. Wieloosobowym stanowiskiem orzecznictwa obsługi prawnej kieruje pracownik wyznaczony przez powiatowego Inspektora

 

   3. Kierujący stanowiskiem:

            a) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

            b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora

 

4. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

 

§ 10

 

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności

   1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

   2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

   3) gospodarka sprzętowa,

   4) obsługa sekretariatu,

   5) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

   6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§11

 

1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy

            1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz U. Nr 31, poz. 214 z późn. zm ),

            2) Kodeksu pracy (Dz U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94),

            3) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 z późn zm),

            4) regulaminu pracy

 

2. Powiatowy Inspektor określi:

            1) regulamin pracy Inspektoratu,

            2) regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Inspektoratu.